Detayl? Bilgi:

 

? T?m ana profilleri (kilitli kap? profilleri dahil) 75 mm geni?li?inde ve 6 odac?kl? olup ?st?n ?s? ve ses yal?t?m?na sahip bir sistemdir.

? Kanat profili kendinden damlal?kl?d?r.

? Kasa-kanat y?ksekli?i teknik ?l??lerin izin verdi?i derecede azalt?larak (110 mm) cam alan? artt?r?lm??, b?ylece b?y?k a??kl?klarda geni? g?r?? olana?? sa?lanm??t?r.

? Yuvarlak hatl? profil k??eleri ve cam ??talar? ile estetik bir g?r?n?me sahiptir.

? Destek sac? odas? geni? a??kl?klar? ge?ebilecek ?ekilde b?y?k b?rak?ld???ndan gerekli atalet momentine (statik mukavemete) sahip destek sac? kullan?m?na imkan verir.

? ??-orta-d?? conta ile gelen ??l? conta sistemine sahip olmas?ndan dolay? ?st?n ?s?, ses, su, hava yal?t?m de?erlerine sahiptir.

? Orta conta sayesinde ispanyolet sistemi nemden etkilenmez ve uzun ?m?rl? olur.

? Kasa, kanat ve ortakay?t destek saclar? ortakt?r.

? Kanat ve kilitli kap? profilleri 16 mm lama geni?li?inde ispanyolet yata??na sahiptir; dolay?s?yla her t?rl? ispanyolet sistemi rahatl?kla uygulanabilir.

? ?spanyolet sistem ?reticileri taraf?ndan ?ok yayg?n olarak kullan?lan ve rahat kilitleme imkan? sa?layan 13 mm kilitleme ?l??s?ne g?re tasarlanan kanat ve kilitli kap? profillerine sahiptir.

? Di?er serilerde kullan?lan yard?mc? profillere uyumludur.